اصطرلاب

مست میکند مرا اندیشه فرزند تمدّنی بودن که تجلیگاه هنر اسلامی شد، خواه خلف، خواه ناخلف

کدکن

ميدانستم قدر هرکس باندازه نگرانیهایيست که از سکوتش حادث میشود، تا آنکه امروز از بايزيد خواند: « روشنتر از خاموشی چراغی نديدم » بيداد ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 37 بازدید
آذر 97
1 پست
آبان 97
1 پست
تیر 97
1 پست
خرداد 97
1 پست
آذر 96
1 پست
آبان 96
1 پست
مهر 96
1 پست
مرداد 96
1 پست
تیر 96
3 پست
خرداد 96
2 پست
اسفند 95
4 پست
بهمن 95
2 پست
دی 95
4 پست
آذر 95
4 پست
آبان 95
3 پست
مهر 95
3 پست
شهریور 95
2 پست
مرداد 95
2 پست
تیر 95
2 پست
خرداد 95
4 پست
اسفند 94
1 پست
بهمن 94
3 پست
دی 94
3 پست
آذر 94
4 پست
آبان 94
3 پست
مهر 94
2 پست
شهریور 94
2 پست
مرداد 94
3 پست
تیر 94
4 پست
خرداد 94
4 پست
اسفند 93
3 پست
بهمن 93
4 پست
دی 93
5 پست
آذر 93
4 پست
آبان 93
6 پست
مهر 93
5 پست
شهریور 93
4 پست
مرداد 93
6 پست
تیر 93
3 پست
خرداد 93
6 پست
اسفند 92
2 پست
بهمن 92
7 پست
دی 92
7 پست
آذر 92
5 پست
آبان 92
7 پست
مهر 92
6 پست
شهریور 92
6 پست
مرداد 92
6 پست
تیر 92
7 پست
خرداد 92
5 پست
اسفند 91
5 پست
بهمن 91
5 پست
دی 91
4 پست
آذر 91
7 پست
آبان 91
7 پست
مهر 91
6 پست
شهریور 91
2 پست
مرداد 91
7 پست
تیر 91
8 پست
خرداد 91
6 پست
اسفند 90
3 پست
بهمن 90
5 پست
دی 90
6 پست
آذر 90
9 پست
آبان 90
3 پست
مهر 90
5 پست
شهریور 90
4 پست
مرداد 90
4 پست
تیر 90
4 پست
خرداد 90
7 پست
اسفند 89
2 پست
بهمن 89
2 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
6 پست
آبان 89
5 پست
مهر 89
4 پست
شهریور 89
2 پست
مرداد 89
1 پست
تیر 89
2 پست
اسفند 88
2 پست
دی 88
3 پست
آبان 88
2 پست
مهر 88
4 پست
شهریور 88
3 پست
مرداد 88
2 پست
تیر 88
3 پست
خرداد 88
4 پست
اسفند 87
2 پست
بهمن 87
2 پست
دی 87
2 پست
آذر 87
1 پست
آبان 87
1 پست
مهر 87
2 پست
شهریور 87
3 پست
مرداد 87
1 پست
اسفند 86
5 پست
بهمن 86
2 پست
آذر 86
2 پست
مرداد 86
2 پست
تیر 86
1 پست
خرداد 86
2 پست
بهمن 85
1 پست
دی 85
1 پست
آذر 85
1 پست
آبان 85
1 پست
مهر 85
1 پست
شهریور 85
1 پست
مرداد 85
2 پست
تیر 85
2 پست
خرداد 85
4 پست
اسفند 84
1 پست
بهمن 84
3 پست
دی 84
1 پست
آذر 84
3 پست
آبان 84
2 پست
مهر 84
1 پست
شهریور 84
2 پست
مرداد 84
3 پست
تیر 84
3 پست
خرداد 84
4 پست
اسفند 83
2 پست
بهمن 83
4 پست
آذر 83
3 پست
آبان 83
2 پست
مهر 83
1 پست
مرداد 83
2 پست
تیر 83
1 پست
اسفند 82
1 پست
بهمن 82
1 پست
دی 82
2 پست
آذر 82
3 پست
آبان 82
4 پست
مهر 82
3 پست
شهریور 82
4 پست
مرداد 82
6 پست
تیر 82
5 پست
خرداد 82
6 پست