خلوتی


« از آزردگیشان اندوهناک نباش که حق باید شنیده شود ... »

قصد میکنم بر ایمان و عمل به منشی که ناصح امین آموختم ، قربة الی الله .

اگر رفیق شفیقی درست پیمان باش


/ 0 نظر / 27 بازدید