کدکن

ميدانستم

قدر هرکس باندازه نگرانیهایيست که از سکوتش حادث میشود،

تا آنکه امروز از بايزيد خواند:

« روشنتر از خاموشی چراغی نديدم »

بيداد کرد اين کلام، بيداد.

/ 0 نظر / 37 بازدید