سنخ

 

دی حضرت حافظ خواندم و حال حضرت ناصح .

دی بر من خواند :

نصیحتی کنمت بشنو و بهانه مگیر

هرآنچه ناصح مشفق بگویدت بپذیر

و حال جز «چشم» نشنید .

/ 0 نظر / 34 بازدید