شمایل

 

اندوه بر آن نیست که حافظ بر این اتفاق ، فاشم کرد

تحصیل عشق و رندی آسان نمود اوّل

آخر بسوخت جانم در کسب این فضائل

لیک بر این است که چرا آنچنان نبود که اوقاتش بر این نگارش بیهوده نباشد ...

و این اندوهیست سخت دردناک ...

/ 0 نظر / 29 بازدید